gtag('config', 'AW-1040556501');
Disclaimer

Disclaimer Internetverzekeren.nl

De op deze website getoonde informatie wordt door Internetverzekeren.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Internetverzekeren.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Internetverzekeren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Internetverzekeren.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Internetverzekeren.nl via deze internetsite.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar sites die niet door Internetverzekeren.nl worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel Internetverzekeren.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Internetverzekeren.nl worden onderhouden, wordt afgewezen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Internetverzekeren.nl is het niet toegestaan links naar de internetsite van Internetverzekeren.nl aan te bieden. Internetverzekeren.nl behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Virussen

Internetverzekeren.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze internetsite toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

De op deze internetsite verstrekte informatie en deze voorwaarden zijn gericht tot het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Internetverzekeren.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op deze internetsite aangeboden informatie en/of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Alle financiële producten op deze website worden ondergebracht bij Klaverblad Verzekeringen. De overeenkomst tussen u en Klaverblad Verzekeringen komt tot stand door bemiddeling van Internetverzekeren.nl. Dit betekent dat Internetverzekeren.nl uw aanspreekpunt is. Bij de aanvraag van financiële producten wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze gegevens worden binnen Klaverblad Verzekeringen en Internetverzekeren.nl zorgvuldig behandeld conform de wettelijke regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees meer over onze dienstverlening in de dienstenwijzer en algemene voorwaarden.